Kallelse till årsmöte 2018

Publicerad 2018-02-28 16:20
Vi välkomnar alla medlemmar till Huddinge IF:s årsmöte tisdagen den 20/3 klockan 19.00 i Klubbhuset på Källbrinks IP.

Förslag till dagordning vid årsmöte med Huddinge IF´s årsmöte 2018


1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4.a) Val av ordförande för mötet.
4.b) Val av sekreterare för mötet.
4.c) Val av protokoll justerare för mötet.
4.d) Val av rösträknare
5.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5.b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste det senaste räkenskapsåret
6. Revisorernas rapport över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsåret inkl. räkenskapsåret..
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
10.a) Val av ordförande för en tid av 1 år
10.b) Val av ledamöter för en tid av 2 år
10.c) Val av suppleanter för en tid av 2 år
10.d) Val av 2 valberedare för en tid av 1 år
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor

Verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuella inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före årsmötet.

Mvh

Styrelsen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub